Hevo Tehnika OÜ e-poe isikuandmete töötlemise tingimused

 Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad kuidas Hevo Tehnika OÜ (edaspidi Hevo), registrikood 10130347, aadress Raja 2, 86303, Kilingi-Nõmme, Eesti, e-post: hevo@hevo.ee, töötleb Teie isikuandmeid Hevo  e-poes (edaspidi E-pood).

Hevo töötleb ostjate andmeid vastutava töötlejana lähtuvalt isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679).

Hevo kasutab kõiki vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et oleks tagatud käesolevates tingimustes nimetatud isikuandmete kaitse. Hevo ei vastuta sellise isikuandmete lekke eest, mille on põhjustanud E-poodi kasutava isiku enda tegevus või tegevusetus.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud müügilepingu täitmiseks, seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks (raamatupidamine ja vaidluste lahendamine), kommertsteadaannete edastamiseks ning veebilehe külastusstatistika tegemiseks .

E-poes kogutavad isikuandmed

 E-poes tellimuse sooritamisel sisestavad kasutajad enda nõusolekul nime, asukoha aadressi, telefoninumbri ning e-posti aadressi. Samuti salvestatakse ostuajaloo andmeid, milleks on ostetud toode, selle kogus ja ostukuupäev. 

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress); arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga; külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. 

Isikuandmete kogumise eesmärk 

Hevo töötleb E-poes isikuandmeid ostja isiku tuvastamiseks, tellimuste täitmiseks, ostjale kauba kohaletoimetamiseks ja vajadusel ostjaga ühenduse võtmiseks.

Hevo võib kasutada Kliendi isikuandmeid ka Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel. Klient saab kommertsteadaannete saamisest loobuda andes sellest teada meie meiliaaderssil hevo@hevo.ee

Veebilehe külastamise andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse veebilehe külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Isikuandmete säilitamine ja ligipääs 

Isikuandmeid säilitatakse E-poe infotehnoloogilise andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmeriigis. Serverite haldur järgib Hevo volitatud töötlejana isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid.

Isikuandmete säilitamine haldusteenuse pakkuja serverites on vajalik E-poe toimimise ja andmemajutuse tagamiseks.

Haldusteenuse pakkuja jagab ostude kohta kogutud andmeid kolmandate osapooltega vaid anonümiseeritud kujul (ilma isikute nime, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressita). Veebilehe külastamise andmeid kogutakse kasutades Google Analytics tarkvara.

Kogutud isikuandmetele on tellimuste täitmiseks ligipääs Hevo töötajatel, kellel selline vajadus tuleneb tööülesannete iseloomust. 

E-poe kaudu kogutud isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui ostja E-poe kaudu tellimuse sooritas. Seitsme aasta möödumisel kõik ostja tellimusega seotud isikuandmed serveritest kustutatakse.

Mistahes ostuga seotud vaidluste korral säilitatakse kogutud isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Isikuandmete edastamine

Juhul, kui tarneviisiks valitakse veoteenuse pakkuja, siis Hevo edastab E-poe toodete kohale toimetamiseks veoteenuse pakkujale (DBSchenker vms) vajadusel ostja nime, telefoninumbri, e-posti aadressi ja ostja aadressi. 

Nii E-poe andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja kui ka veoteenuse pakkuja on volitatud töötlejad, kes on kohustatud Hevo-ga sõlmitud lepingute alusel tagama, et isikuandmete töötlemisel võetakse kasutusele kõik vajalikud turvameetmed. 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine 

Ostja poolt tellimuse tegemisel sisestatud isikuandmetega saab tutvuda ja neid parandada, võttes Hevoga ühendust Hevo e-postiaadressil hevo@hevo.ee või tavakirjaga aadressil Raja 2, 86303, Kilingi-Nõmme, Eesti.

Isikuandmetega seotud vaidluste lahendamine

 Toodete tellimisega seotud andmete sisestamisel on ostja nõustunud käesolevate Hevo e-poe isikuandmete töötlemise tingimustega.

Ostjatel on õigus pöörduda isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või pretensioonidega Hevo poole Hevo e-postiaadressil hevo@hevo.ee või tavakirjaga aadressil Raja 2, 86303, Kilingi-Nõmme, Eesti või kaebusega Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee.

Hevol on õigus jätta ostja taotlus rahuldamata, kui taotlus on põhjendamata, selle täitmine on isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt võimatu või taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad Euroopa Liidu andmekaitsenormidest või seadusest.